Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:

statut

Załącznik
do uchwały Rady Miejskiej Kalisza
Nr XXI/321/2004 z 30.VI. 2004 

STATUT
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1.    Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu zwany dalej „Zespołem” 
       działa na podstawie statutu oraz innych obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie:

1.    ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
       niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. , Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie 
       aktów wykonawczych,
2.    ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. 
       zm.),

 

§ 2.

1.    Zespół jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą w formie jednostki budżetowej.
2.    Siedzibą Zespołu jest miasto Kalisz. Teren działalności zespołu i jego właściwość określa 
       wojewoda w porozumieniu ze starostami powiatów, które chce objąć jego właściwość….
3.    Zespół jest pracodawcą… dla wszystkich zatrudnionych w nim osób.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA ZESPOŁU


§ 3.

Celem działania Zespołu jest realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności, orzekania o stopniu niepełnosprawności, orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnień w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych, wydanych na jej podstawie.

 

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1.    prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń:
a)    o niepełnosprawności,
b)    o stopniu niepełnosprawności,
c)    o wskazaniach do ulg i uprawnień.
2.    udzielanie informacji i poradnictwa dot. uprawnień przysługuą…cym osobom niepełnosprawnym.

 

§ 5.

W realizacji swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rzą…dowej i organami jednostek samorzą…du terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób.Rozdział III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

§ 6.

1.    Zespołem kieruje Przewodniczą…cy, który jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta 
       Kalisza.
2.    Przewodniczą…cy jako kierownik jednostki działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa 
       udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza.
3.    Przewodniczącego w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony przez niego pracownik. 

§ 7.

Strukturę, szczegółowe zadania i zasady funkcjonowania określi regulamin organizacyjny ustalony przez Przewodniczą…cego i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Kalisza.Rozdział IV

MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 8.

Majątek Zespołu stanowi własność komunalną… i może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością… statutową….

 

§ 9.

Zespół prowadzi gospodarkę finansową… zgodnie z przepisami prawa obowiązują…cymi dla jednostek budżetowych.Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 10.

1.    Nadzór nad Zespołem – jednostką… Miasta Kalisza sprawuje bezpośrednio Prezydent Miasta 
       Kalisza,  w jego zastępstwie Wiceprezydent.
2.    Nadzór merytoryczny nad Zespołem sprawuje bezpośrednio Wojewoda oraz Pełnomocnik Rzą…du 
       do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

§ 11.

Zmiany statutu mogą… być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.