Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:

Ochrona Danych Osobowych

Ogólna klauzula informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych – RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Staszica 47A, 62-800 Kalisz,
e-mail: biuro@orzecznictwo.kalisz.pl
    2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Kaliszu możliwy jest pod adresem e-mail: iod@orzecznictwo.kalisz.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na podstawie:
       - Art 6 ust. 1 lit. e – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z:
       - Ustawą z dania 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U 2018 poz. 511),
       - Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257)
    4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
    5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 50 lat.
    6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.
    7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    8. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa.
    9. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa.
    10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
    11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Studzienny, tel. 62 766 77 47, e-mail: iod@orzecznictwo.kalisz.pl