Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Studzienny.
 • E-mail: biuro@orzecznictwo.kalisz.pl
 • Telefon: 62 766 77 47

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu
 • Adres: ul. Staszica 47A, 62-800 Kalisz
 • E-mail: biuro@orzecznictwo.kalisz.pl
 • Telefon: 62 766 77 47

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przed wejściem do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się podjazd, umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich.
 2. Na parterze znajdują się schody. Na prośbę osoby poruszającej się na wózku jest możliwość przystawienia przenośnych szyn podjazdowych.
 3. Łazienka dla interesantów przystosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Przed urzędem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Dopuszczona jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

1. W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności można korzystać z pętli indukcyjnej. 

2. Możliwość komunikacji z osobami niedosłyszącymi poprzez SMS.

Inne informacje i oświadczenia